Ecosysteem Business Case

MEER DAN EEN TRADITIONELE BUSINESS CASE

Aan de start van een innovatieproject gaat normaal gesproken een business case vooraf. Een business case geeft meer inzicht in de haalbaarheid van het project, de totale investeringsbehoefte plus enkele belangrijke financiële ratio’s zoals de terugverdientijd en het verwachte rendement.

Hoewel het maken van een business case geen enkele garantie tot succes is, is het wel essentieel in de voorbereiding van een innovatieproject. Een business case dwingt tot een volledige en consistente vertaling van projectplannen in financiële termen. Zodat geen omzet wordt verwacht van producten of diensten die nog in ontwikkeling zijn en de verkopen in overeenstemming zijn met de beschikbare middelen voor levering.

DE UITDAGING

Nu innovatieprojecten hoe langer hoe meer door netwerken van bedrijven – ecosystemen – worden uitgevoerd, worden business cases complexer. Zelden zijn kosten en baten gelijkelijk over u en uw partners verdeeld: u moet veel investeren, terwijl uw partners de grootste winsten ontvangen, of andersom. En hoe moet u om gaan met verschillen in riciso’s of uniekheid van partners? Traditionele business cases – per partner – geven hier geen antwoord op.

DE OPLOSSING

Eén ecosysteem business case. Alle kosten en baten voor het gehele innovatieproject worden in deze business case opgenomen. Inclusief de verschillende rendementseisen van u en uw partners die recht doen aan de mate waarin ieders bijdrage cruciaal of risicovol is. Door een overzicht van de interne verrekening per partner te leveren, krijgt u en uw partners inzicht in de winst per partij. Een absolute voorwaarde om acceptatie van het gehele ecosysteem te krijgen.

DE METHODE

De ontwikkeling van de ecosysteem business case kent 4 stappen:

1. Voorbereiding

Een goed begrip van de te leveren innovatie en betrokken partners is een eerste vereiste. Dan pas kunnen we de relevante kosten elementen, de omzetstromen en/of kostenbesparingen ïdentificeren. En we ïdentificeren onderlinge afhankelijkheden. In overleg met partners stellen we vast welke interne en externe informatie voor de business case gebruikt kan worden.

2. Ontwerp

Voor ieder innovatieproject gebruiken we een standaard structuur die vervolgens voor op maat wordt gemaakt. We beginnen dus niet vanaf nul, maar doen wel recht aan de specifieke kenmerken van uw innovatieproject en uw ecosysteem. De input voor de business case wordt conform de ontworpen structuur verzameld.

Input voor de business case wordt conform de ontworpen structuur verzameld.

3. Consolidatie

We vullen de input in in de modellen en voeren tegelijkertijd een check op volledigheid en consistentie uit. Zijn alle bedragen in dezelfde valuta? Klopt de omvang van het infrastructuur met de diensten die daarvan gebruik maken? Zijn de prijsniveau’s aan de start van het project conform het huidige prijspeil? Zijn verwachte prijsontwikkelingen in lijn met de verwachtingen van externe onderzoeken (benchmarking)?

Parallel analyseren we door middel van een ‘value web’ welke resources iedere partner levert en in hoeverre deze uniek zijn of door meerdere partijen geleverd kunnen worden. Dit is de basis van het vaststellen van de rendementspercentages per partner.

Alle omzet- en kostenprognoses worden bijeengebracht in een standaard financieel model. Voor het totale project en voor de individuele deelnemers wordt het rendement berekend en relevante KPI getoond.

4. Gevoeligheidsanalyse

In de praktijk loopt een innovatieproject nooit als gepland. Daar moet u mee om leren gaan. Daarbij helpen wij u vooraf een aantal scenario’s te analyseren: hoe verandert de business case als enkele veranderingen optreden zoals een vertraging in de uitrol van de diensten, in de marktacceptatie of in de verwachte prijsverlaging van essentiëele resources? Kritieke succesfactoren voor een positieve business case sporren we op deze wijze vroegtijdig voor u op.

HET RESULTAAT

Duidelijkheid. Dat is uw resultaat van de ecosysteem business case. Met de ecosysteem business case zetten wij alle financiële consequenties van het project en de individuele partners op een rij. Waardoor u uw partners kunt overtuigen van de financiëele haalbaarheid en een onderbouwde, faire verdeling van de opbrengsten.

SMARTconsulting.nu heeft meerdere business cases voor innovatie ecosystemen ontwikkeld. We snappen dat partners pas in beweging komen als alle financiële consequenties inzichtelijk zijn gemaakt. En dat het belang van individuele partijen alleen doorbroken wordt als één gezamenlijke business case wordt gemaakt.